UTREDNING om beläggning

5 mars, 2019

Årsstämman 2018 uppdrog åt styrelsen att företa en utredning om åtgärder för att förbättra vägens standard och reducera vägdammet. Eftersom Horns kustväg från Alvedsjöbodar upp till Ålkistan går genom Horns kungsgårds naturreservat, inleddes redan under sommaren diskussioner med Reservatsförvaltningen på Länsstyrelsen. Vi fick ett brev LÄNK till: Länsstyrelsen okt 2018.pdf senare på hösten vari det framgick att en vägbeläggning kräver dispens från Länsstyrelsen. Indränkt makadam (IM) är billigare och miljövänligare än asfalt och enligt expertis tillräckligt slitstarkt. Kostnaden för hela vägsträckan i 3,5 m bredd skulle ligga i storleksordningen 2-3 miljoner kronor. Mot denna bakgrund ansåg styrelsen det rimligt att i december gå vidare med en dispensansökan LÄNK till: Vägutredningsmtrl.pdf till Länsstyrelsen avseende beläggning samt flyttning av vägen vid Fornbodsraset, cirka en vägbredd i sidled till stenmuren, på en sträcka av 200 meter. Flyttningen är en säkerhetsåtgärd då Trafikverket och Länsstyrelsen avvisat våra förslag om begränsning av fordonsvikt/axeltryck och geologisk undersökning.

Samtidigt inlämnades en dispensansökan avseende en ny-gammal vägsträckning vid Hornsudden LÄNK till: Dispensansökan Hornsudden.pdf, längs kusten i stället för i kroken inåt land (som är från 1960). Skulle en ny-gammal sträckning vara är den naturligtvis bättre att genomföra i samband med det övriga beläggningsarbetet. I denna fråga är Reservatsförvaltningens och Naturstenskompaniets uppfattningar avgörande för vad som kommer att föreläggas årsstämman.Ännu (1 mars) avvaktar vi besked från Länsstyrelsen. Nekas dispens faller eller försenas en beläggning, i varje fall söder om Ålkistan. Medges dispens för beläggning går styrelsen vidare med en konkret plan för finansieringen. Vissa förhandskontakter har tagits med möjliga bidragsgivare. Dessutom har Hemtjänsten LÄNK till: Hemtjänsten 181031.pdf framfört starka önskemål om en förbättring av vägen och cykelleden Från-fyr-till-fyr saknar ännu Horns kustväg, en viktig länk i ett ambitiöst projekt. Vid ett positivt besked från Länsstyrelsen går vi också vidare med att jämföra offerter för beläggningsarbetet. Vid sitt möte i maj kommer styrelsen att utforma förslag, som publiceras på denna sida och går ut med kallelsen till årsstämman.

Förutsatt att dispens medgivits kan olika alternativ tänkas:

  1. beläggning av sträckan stenbrottet vid Hornsudden – Byrum hösten 2019, och en utvärdering innan man eventuellt går vidare med Alvedsjöbodar – Hornsudden;
  2. beläggning av hela sträckan hösten 2019; 
  3. ökning av säkerhetsavståndet till raskanten vid Fornbod behandlas som en separat fråga;
  4. ändrad vägsträckning vid Hornsudden kan bli aktuell beroende på Reservatsförvaltningen och Naturstenskompaniet. 
  5.  

Beträffande finansiering är styrelsens avsikt att använda en del av föreningens kapital, skaffa medfinansiärer, samt om nödvändigt komplettera med banklån. En utgångspunkt är att avgiften för medlemmarna inte ska behöva ligga på en högre nivå än för några år sedan (före moratoriet). Ett detaljerat förslag går ut med kallelsen till årsstämman.


Styrelsen för Fornbods vägsamfällighetsförening